زبان: English | فارسی

د رحمان بابا کلیات

توسط:
رحمان بابا
سال چاپ:
2010
قطع:
جلد کاغذی
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 1695
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

Afghanistan Literature
A Collection of Rahman Baba Poems
In Pashtu
د رحمان بابا د دیوان د بيا ترتیب کار ښاغلي صنوبر
حسینمومند د خپلې مړينې نه څو کاله مخکې پيل کړی وو. هغه وخت دوی سره يواځې یوه قلمي نسخه وه چه د "ا" نسخې په توګه يې په نوټونه کښې ذکر شوی دی. د ارواښاد د سیاسی مصروفیتونو له کبله دا کار بشپړ نه شو. او دغه نیمګړی کار ارواښاد دوست محمد خان کامل مومند د "ا،ب،ج،د او ه" نسخو په مرسته په ۱۹۷۴ ز کښې بشپړ کړ. دیوان يې د تهجي تورو پر بنسټ برابر کړ. په دغه کال دا برابره شوې نسخه ما ته په دې غرض وسپارل شوه چه چاپ ته له لېږلو نه مخکښې يې وګورم. ما دا ترتیب شوې نسخه یو ځل بیا د "ا،ب،ج او د" نسخې سره پرتله کړه. په دې دوران کښی د "و او ز" نسخې هم را پیدا شوې. او دا کار نور هم اوږد شو او د ارواښاد کامل صايب په اجازه ما دا غوره وګڼله چه دا مسوده ټولو هغو نسخو سره پرتله کړم چې مونږ ته معلومې شوې وې. دا کار په ۱۹۸۵ (دسمبر) کښی سرته ورسېدو او د جنوري ۱۹۷۶په شلمه نېټه مونږ مسوده ليکونکي ته د ورکولو لپاره چمتو کړه. د مسودې ليکل او بيا کتلو ډېر وخت واخيست. او د کامل صايب د قوي ارمان په اوسېدو سره هم دا دیوان د هغوي په ژوند کښې چاپ نه شو. هغوی ډېر ځل دې تریخ حقیقت ته ښکاره اشارې هم کړی دي. خو دا زما په خیال کښی هم نه راتله چه کامل صایب به مونږ دومره ژر یواځې پرېږدي

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5